Provozní řád

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem SPORTCENTRUM SPINNING® KROPÁČ, Komenského 17a Hodonín a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník Sportcentra SPINNING® Kropáč v Hodoníně je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje souhlas.
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu služby dle stanoveného ceníku. Při zakoupení permanentky je povinností návštěvníka dodržet její vyznačenou platnost. Permanentka je přenosná.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvnou Sportcentra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce, atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel Sportcentra zodpovědnost.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat čistý sportovní oděv a kvalitní pevnou a čistou obuv. Při cvičení je nutné z hygienických důvodů používat ručník a na spinningových kolech i z důvodu ochrany strojů před působením_potu. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvníci ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Znečišťování prostorů ve Sportcentru je rovněž zakázáno. Návštěvník přítomný na lekci neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.
 5. Boty návštěvník odkládá na místě tomu určeném. Ostatní svršky ukládá v šatně do šatní skříňky. Cennosti jako např. peníze, hodinky, šperky atp. je nutné nechat u sebe, případně předat obsluze baru k úschově. Za cennosti uložené v rozporu s tímto řádem nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 6. Návštěvníci v prostorách Sportcentra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. V případě zjištění jakéhokoli poškození spinningového kola nebo dalších cvičebních pomůcek, je povinností každého návštěvníka zjištěnou závadu oznámit obsluze, případně lektorovi lekce.
 7. Po skončení lekce je povinností každého návštěvníka po sobě uklidit a vydesinfikovat své cvičební místo.
 8. V případě jakéhokoli zranění ve vyhrazených prostorách pro návštěvníky je každý povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit obsluze nebo lektorovi lekce.
 9. V případě krádeže je nutno ohlásit obsluze poškození. Dále je povinností poškozeného kontaktovat Policii ČR k sepsání protokolu a vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Tyto nepříjemné úkony nespadají do kompetence centra. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 10. V celém sportovním komplexu vč. dvoru platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a omamných látek. Do prostor je přísně zakázáno nosit skleněné láhve či jiné rozbití podléhající nádoby. Rovněž platí zákaz nosit si vlastní jídlo.
 11. Děti do 18ti let mohou navštívit centrum pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 12. Do všech prostor Sportcentra je zakázán vstup osobám: podnapilým, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál centra oprávněn tyto osoby do centra nevpustit.
 13. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 14. Návštěvník je povinen při odchodu ze šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je také povinen klíč od skříňky opatrovat po dobu cvičení a vrátit zpět do zámku vyprázdněné šatní skříňky. V případě ztráty, poškození či zneužití klíče je povinen návštěvník uhradit částku 400 Kč.
 15. V případě výpadku el. proudu jsou návštěvníci povinni neprodleně opustit veškeré prostory Sportcentra.
 16. Při nedostavení se bez řádné omluvy a dostatečného časového předstihu (tj. 2 hodiny přd začátkem lekce) na objednanou lekci požadujeme její uhrazení v plné výši dle aktuálního ceníku.
 17. Návštěvník je na objednanou lekci povinen se dostavit 15 minut před jejím začátkem. Pokud tak neučiní, a ani obsluze s dostatečným časovým předstihem (tj. 2 hodiny před začátkem lekce) nesdělí pozdější příchod, místo bude obsazeno dalším zájemcem.
 18. Aby se lekce uskutečnila, musí být alespoň 3 objednaní návštěvníci. Jestliže se tak nestane, lekce se ruší.

Odpovědnost a práva provozovatele:

Provozovatel nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru Sportcentra.

Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity cvičebních lekcí.

Provozovatel může vyčlenit hodiny pro hromadné návštěvy či sportovní akce mimo rozpis lekcí.

Provozovatel neodpovídá za škody na vnesených věcech návštěvníků do prostor Sportcentra.

Ceny vstupů jsou vždy platné dle aktuálního ceníku. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny upravovat dle vlastních potřeb.

Věříme, že u nás strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

K tomu Vám mnoho úspěchů přejí majitel, pracovníci i lektoři Sportcentra SPINNING® Kropáč Hodonín, Komenského 17a.

V Hodoníně dne 26. ledna 2013.